Довічне утримання


ДОГОВІР
довічного утримання
 


м. _____________                                                       "___" ______________ 20
__ р.

Громадянин України ________________________(вказати прізвище, ім'я та по батькові)_______________________, що проживає за адресою: _____________________(вказати місце проживання)_________________________, (надалі іменується "Відчужувач"), з однієї сторони, та громадянин України _______________________(вказати прізвище, ім'я та по батькові)__________________________, що проживає за адресою: ______________(вказати місце проживання)______________, (надалі іменується "Набувач"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір довічного утримання (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору квартиру, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується "квартира"), а Набувач взамін цього зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.2. Квартира, що передається за цим Договором, складається з ____________ жилих кімнат. Площа квартири, що відчужується, становить: загальна – _____ (______________) квадратних метрів, жила – ______ (____________) квадратних метра. 3. Відчужував засвідчує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі ______________, що підтверджується ____________________, а також те, що садиба не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.4. Сторони визначили ціну квартири у розмірі _____________________(___________________) грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість садиби за цим Договором становить _________________, що підтверджується ____________________.5. Набувач зобов'язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечуючи його харчуванням, одягом, лікуванням, доглядом, необхідною допомогою, які деталізовані у Додатку N ___ до цього Договору в порядку та на умовах, передбачених у зазначеному Додатку до цього Договору, а також залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача одну житлову кімнату у квартирі, що передається за цим Договором, розміром ___________ кв. м, позначену у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, цифрою ___6. Грошова оцінка матеріального забезпечення, яке має щомісячно надаватися Відчужувачеві, визначена Сторонами в розмірі _____________(_______________________) грн. на місяць. Зазначена оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.7. Відчужувач передає Набувачу садибу в строк __________ шляхом __________ в порядку__________________.8. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.9. Набувач стає власником садиби з моменту державної реєстрації цього Договору.10. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.11. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на ________________________________.12. Сторони цим підтверджують, що вони ознайомлені із відповідними положеннями чинного законодавства України щодо договорів довічного утримання та повністю розуміють їх зміст.13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

14. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Підпис Відчужувача: ____________

 Підпис Набувача: ____________