ДОГОВІР ЗАСТАВИ


ДОГОВІР ЗАСТАВИ 
м. ______________"___" _____________ 20__ р.
 __________________________________________________________________(вказати найменування сторони)(надалі іменується "Заставодавець") в особі __________________________________,(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі _______________________________________________________,(вказати статут, довіреність, положення тощо)з однієї сторони, та _____________________________________________________(вказати найменування сторони)(надалі іменується "Заставодержатель") в особі ______________________________,(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі _______________________________________________________, (вказати статут, довіреність, положення тощо)з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір застави (надалі іменується "Договір") про наступне.  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. У відповідності до цього Договору Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем своїх обов'язків за Основним договором одержати задоволення за рахунок передбаченого в ст. 3 цього Договору заставленого майна (надалі іменується "предмет застави"), переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.1.2. Під "Основним договором" в цьому Договорі розуміється Договір ____________ N ________ від "___" _____________ ____ р., укладений між Заставодавцем (в Основному договорі іменується "_____________") та Заставодержателем (в Основному договорі іменується "_____________").1.3. Строк Основного договору становить ______________________________.1.4. Спосіб і порядок звернення стягнення на предмет застави визначений Сторонами у додатку N ____ до цього Договору. 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ2.1. Заставою, що виникає на підставі цього Договору, забезпечується виконання Заставодавцем його обов'язків перед Заставодержателем, які визначені у ст. _________ Основного договору і полягають у ____________________________. 2.2. Розмір зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, складає __________ грн.2.3. Зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, повинно бути виконано в строк _________ шляхом__________.  3. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ 3.1. Предметом застави є:3.1.1. Найменування: ______________________________________________.3.1.2. Кількість: ___________________________________________________.3.1.3. Якість: _____________________________________________________.3.2. Вартість предмета застави складає: ___________________________ грн.3.3. Предмет застави належить Заставодавцю на праві _______________________________________________________________________.3.4. Предмет застави залишається у володінні Заставодавця. 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН4.1. Заставодавець має наступні права з розпорядження предметом застави: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.4.2. Наступна застава предмета застави Заставодавцем може бути здійснена лише за попередньою нотаріально посвідченою згодою Заставодержателя. 4.3. Засатаводавець зобов'язаний вживати усіх заходів, необхідних для збереження предмета застави, утримувати предмет застави належним чином та негайно повідомляти Заставодержателя про виникнення загрози знишення або пошкодження (псування) предмета застави.4.4. Заставодавець у разі втрати, псування, пошкодження або знищення предмета застави з його вини зобов'язаний замінити або відновити предмет застави.4.5. Реєстрація застави, що виникає на підставі цього Договору, здійснюється Заставодержателем у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 6. ДІЯ ДОГОВОРУ6.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню.6.2. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.6.3. Право застави за цим Договором виникає з моменту набрання чинності цим Договором. 6.4. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.2 цього Договору та закінчується _________________________________________. 6.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.6.7. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.6.8. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.6.9. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________

 

Підписи

 За ЗАСТАВОДАВЦЯ Керівник ______________/__________/ М. П. 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________

 

сторін

 За ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

Керівник ______________/__________/

 М. П.